Publikace

Soupis publikací - můj profil na Academia.edu je dostupný na adrese: https://npu.academia.edu/VeronikaPilná

 • PILNÁ, Veronika: Oděv západních Čechách 15. – 17. století. NPÚ ÚOP v Plzni, Plzeň 2018. ISBN 978-80-58035-52-0.
 • PILNÁ, Veronika. Oděv a jeho vývoj v západních Čechách 15. - 17. století. disertační práce. KSA ZČU, Plzeň 2016. obhájeno 11. 2. 2016, vedoucí práce doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., Etnologický ústav AV ČR.

Kapitoly v knize

 • PILNÁ, Veronika: Oděvy lidí na okraji středověké společnosti. (in) KLÍROVÁ, Dana; MAŠKOVÁ, Pavlína (ed.): Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu. Městské muzeum v Čelákovicích, Pelhřimov 2018. ISBN 978-80-87187-03-6. s. 58 -59.
 • PILNÁ, Veronika: Děti a hračky – novověk. (in) DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana - HOLÝ, Martin - STERNECK, Tomáš – ZELENKA, Jan a kolektiv: Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství. Historický ústav AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019. ISBN 978-80-7286-333-4. s. 130-134.
 • PILNÁ, Veronika – BRAVERMANOVÁ, Milena - DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana: Děti a odívání. (in) DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana - HOLÝ, Martin - STERNECK, Tomáš – ZELENKA, Jan a kolektiv: Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství. Historický ústav AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019. ISBN 978-80-7286-333-4. s. 511 - 532.
 • PILNÁ, Veronika: Historie vzorů a vzorníků ručních prací. (in) NACHTMANNOVÁ, Alena – JANČO, Milan – JONOVÁ, Jitka – KULDOVÁ, Marie – PILNÁ, Veronika – MEDŘÍKOVÁ, Petra – MARTINEK Radek: Kdo vyšívá, nehřeší: Liturgické textilie z darů českých šlechtičen. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2021. ISBN 978-80-244-5998-1, s. 101 – 115.

Metodiky

 • VAŇKOVÁ, Lenka; PILNÁ, Veronika. Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy. NPÚ, Praha 2013. 978-80-7480-002-3. - text online
 • POLÁCH, Radek; VAŇKOVÁ, Lenka; PILNÁ, Veronika. Oděv na fotografii jako pomůcka datace a identifikace. (in) ČERNÁ, Alena a kol.: Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. Odborné a metodické publikace, sv. 89, NPÚ ve spolupráci s NTM, FAMU a MG, Praha 2017, 140 s. ISBN 978-80-7480-077-1. s. 93 -120. - text online

Články

 • PILNÁ, Veronika. Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy. (in) Památky západních Čech, NPÚ ÚOP v Plzni, Plzeň 2011, ISBN 978-80-85035-06-3, s. 92-96.
 • OHLÍDALOVÁ, Martina; PILNÁ, Veronika. Kynžvartské střevíce z předbělohorského období. (in) Zprávy památkové péče 6/2011, NPÚ, Praha 2011, ISSN 1210-5538, s. 428-432.
 • PILNÁ, Veronika. Dámský a pánský střevíc z počátku 17. století z MF SPO Kynžvart. (in) Shoe in History 2010, sborník materiálů z VI. mezinárodní konference, Zlín 12.-14.října 2010, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 2012, ISBN 978-80-87130-22-3, s. 114–123.
 • PILNÁ, Veronika. Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna. (in) Zprávy památkové péče 2/2013, NPÚ, Praha 2013. ISSN 1210-5538, s. 113 - 116.
 • PILNÁ, Veronika. SCHMOLLOVÁ, Jana. Pohřební výbava Bohunky Lobkovické ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. (in) Archeologie západních Čech 8/2014, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2014. ISSN 1804-2953, s. 155–169.
 • PILNÁ, Veronika. Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání odívání elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách. (in) Zprávy památkové péče 75/2015 č. 2, Národní památkový ústav, Praha 2015. ISSN 1210-5538, s. 157-167.
 • PILNÁ, Veronika. Dochovaná obuv z pohřebních výbav rodu Gryspeků z Griesbachu z Kralovic. (in) Shoe in History 2014, sborník materiálů z VI. mezinárodní konference, Zlín 7.-9.října 2014, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 2015, ISBN 978-80-87130-38-4, s. 29–32.
 • PILNÁ, Veronika. Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku. (in) Sborník ke konferenci Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku, NPÚ ÚOP středních Čech, Havlíčkův Brod 2016. ISBN 978-80-86516-83-7. s. 40–55.
 • PILNÁ, Veronika. Střihová řešení oděvů lucemburského období a jejich experimentální užití. (in) Sborník ke konferenci Oděv a textil v době Lucemburské, NPÚ ÚOP středních Čech, Havlíčkův Brod 2017. ISBN 978-80-86516-88-2. s. 108-121.
 • PILNÁ, Veronika. Pásy tzv. „Brautgürtel“ ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ. (in) Zprávy památkové péče 78/2018 č. 3, Národní památkový ústav, Praha 2018. ISSN 1210-5538, s. 242-251.
 • PILNÁ, Veronika: Pohřební oděv Jana Diviše ze Žerotína z hlediska historické módy. (in) Sborník Muzea Brněnska 2018, Brno 2018. ISSN 2570-6349, s. 22–38.
 • ORNA, Jiří - ŠNEBERGER, Jiří - OMELKA, Martin - ŘEBOUNOVÁ, Otakara - PILNÁ, Veronika: Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech. (in) Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, Masarykova univerzita, Brno 2019. ISSN 0231-5823. s. 225-243. - text online
 • PILNÁ, Veronika: Dekorativní techniky 16. století a počátku 17. století. (in) Textil v muzeu, roč. 15/2019. Technické muzeum v Brně, Brno 2019. ISBN 978-80-87896-75-4. s. 5 - 16.
 • MACKŮ, Pavel – PILNÁ, Veronika: Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace. (in) Archaeologia historica. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2020, roč. 45, č. 1. ISSN 0231-582. s. 391-402. - text online
 • MACKŮ, Pavel – PILNÁ, Veronika: An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo– Bojná type from the collections of the Kozel chateau (Raně středověká přilba typu Stromovka – Gnězdovo - Bojná ze sbírek zámku Kozel). (in) Archaeologia historica. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2021, roč. 46, č. 2. ISSN0231-582, str. 445 - 466. - text online
 • PILNÁ, Veronika: Totengewänder und Grabbeigaben von Angehörigen des Adelsgeschlechts Griessenbeck von Griespach. (in) Waffen- und Kostümkunde. Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde, roč. 63, sešit 1, ISSN 0042-9945, str. 79 – 109.
 • PILNÁ, Veronika: Liturgické textilie v mobiliářích památkových objektů Plzeňského kraje. (in) Památky, Národní památkový ústav, Praha 2022. (v tisku)

 Konferenční příspěvky, postery

 • KULOVÁ (Pilná), Veronika. Dámský a pánský střevíc z počátku 17. století z MF SPO Kynžvart (článek), in Obuv v historii - Shoe in History 2010, VI. mezinárodní konference, Zlín 12.-14. října 2010.
 • PILNÁ, Veronika. Dochovaná obuv z pohřebních výbav rodu Gryspeků z Griesbachu z Kralovic. Obuv v historii - Shoe in History 2014, VII. mezinárodní konference, Zlín 7.-9. října 2014.
 • PILNÁ, Veronika. Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku. příspěvek na konferenci Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku, 12. října 2015.
 • PILNÁ, Veronika. Oděvy dětí ve středověku a raném novověku. referát na workshopu Dítě ve středověku a raném novověku, Historický ústav AV ČR, 22. října 2015.
 • PILNÁ, Veronika. Střihová řešení lucemburského období a jejich experimentální užití. příspěvek na konferenci Oděv a textil v době Lucemburské, Národní památkový ústav, Praha, 6. října 2016.
 • PILNÁ, Veronika. Burial Equipment of Mummified Bodies from Sites in West Bohemia. poster na konferenci NESAT XIII, Liberec, 22. - 26. května 2017.
 • PILNÁ, Veronika. Formy oděvu 16. století a jejich střihová řešení. příspěvek na konferenci Móda a oděv doby renesance, Národní památkový ústav, Praha, 19. října 2017.
 • PILNÁ, Veronika. Dekorativní techniky 16. a počátku 17. století. příspěvek na konferenci Textil v muzeu: Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa, Technické muzeum v Brně, 4.­-5. 6. 2019, Brno.
 • MACKŮ, Pavel – PILNÁ, Veronika: Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace. Archeologia historica 2019, (pořádá AV ČR) 23. – 26. 9. 2019 Křivoklát.
 • PILNÁ, Veronika: Preserved textiles from the cesspit in convent Plasy and remains of liturgical textiles. (konferenční příspěvek) NESAT XIV, 23. – 27. 8. 2021, Finsko, Oulu (on-line).